Европейски дипломи

star

Европейски университет

globe

Глобални възможности

hat

Магистърска програма

Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и културата

Форма на обучение

редовна и задочна

    Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра – за бакалаври от професионално направление „Икономика”
  • 3 семестъра – за бакалаври и магистри от други направления
    Професионална квалификация:

  • магистър по икономика – маркетинг комуникации

Обучението се провежда във Варна и София
Продължителност на обучението – 12 месеца

Единствена в българските университети